Portrait

Rahemur Rahman

Rahemur Rahman, London, January 2022. Photo: Thierry Bal