Portrait

Nando Messias

Nando Messias, London, April 2021. Photo: Thierry Bal